UNIPRESS tisk

 • icon Print
 • icon Quality
 • icon Post-press
 • icon Finishing
image
image
image
image

Tips on the Web

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Politika integrovaného systému řízení

ve firmě UNIPRESS, spol. s r. o.


ISŘ je aplikován v celé společnosti Unipress, spol. s r.o. Při určování rozsahu jsou zvažovány externí a interní záležitosti, především požadavky, očekávání i problémy interních a externích zainteresovaných stran, závazné povinnosti a provozované činnosti a služby, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit schopnost dosahovat zamýšlených výsledků, dále ovlivňovat environmentální a bezpečnostní podmínky v návaznosti na kontext společnosti.

Společnost v rámci přípustného vyloučení z normy ČSN EN ISO 9001:2016 neaplikovala požadavky kapitoly 8.3 „Návrh a vývoj produktů a služeb“ vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, kde nejsou návrh a vývoj produktů a služeb předmětem činnosti, ani nejsou zajišťované externě.


Eurocert-logo-2

 

ZÁSADY INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Společnost Unipress, spol. s r.o. je firmou silně se orientující na zákazníka. Cílem všech činností je 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka a snahou předvídat všechny potřeby zákazníka i do budoucnosti s ohledem na jeho životní situaci. Společnost se zavazuje provádět své činnosti tak, aby vedly k vytváření oboustranně výhodných a trvalých vztahů se zákazníky i s dodavateli (kvalitou prováděných služeb, individuálním přístupem, čestným jednáním, dodržováním nejen smluvních, ale i ústních dohod, výbornou platební morálkou, bezplatnou radou, atd.). Společnost neustále systematicky vyhledává nebezpečí, hodnotí rizika, přijímání opatření pro snižování rizik, to nejen v oblasti kvality a životního prostředí, ale také v oblasti bezpečnosti práce, tedy proti vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví zaměstnanců. Společnost současně hledán dílčí motivační prvky tak, aby se principy kvality, ochrany životního prostředí a zásady bezpečné a zdravotně nezávadné práce staly běžnou součástí každodenní práce.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy. Naši zaměstnanci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností. Zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti společnosti. Dobrou vzájemnou komunikací chce společnost prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti, neboť základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv zaměstnanců.

VZTAH K DODAVATELŮM

Všichni dodavatelé společnosti Unipress, spol. s r.o., jsou schopni dodávat přesně podle potřeb společnosti a specifikací ve stanovených termínech. Společnost chce mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele a požaduje, aby dodavatelé byli zároveň partnery na stejné úrovni zajištění kvality. Společnost své dodavatele hodnotí, pečlivě vybírá a úzce s nimi spolupracuje tak, aby splnili veškeré nároky a očekávání.

VZTAH K TRHU

Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU. Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování. Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Společnost se zavazuje obnovovat zastaralé technologie, mechanismy, stroje a zařízení, a tím zajistit zvýšení kvality poskytovaných produktů a služeb, omezit negativní dopady na životní prostředí, zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci a zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců. Společnost rovněž usiluje o neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí a svojí činnosti přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. Společnost se zaměřuje zejména na využívání nejlepších dostupných technologií, používání ekologicky šetrných úklidových prostředků, snižování spotřeby vstupních surovin, minimalizaci odpadů, prevenci rizik a zlepšování pracovního prostředí. Společnost zajišťuje plnění závazných povinností na ochranu životního prostředí, které se vztahují na provozované činnosti, služby a environmentální aspekty a které společnost přijala v rámci plnění smluvních požadavků od zákazníků. Společnost uplatňuje preventivní přístup před znečišťováním složek životního prostředí při identifikaci environmentálních aspektů a jejich dopadů a v havarijní připravenosti na ochranu životního prostředí. Zvyšování produktivity a kvality práce, snižování negativních dopadů na životní prostředí a zdraví zaměstnanců nahrazováním zastaralých technologií, strojního zařízení a nářadí.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Touto schválenou a vyhlášenou politikou integrovaného systému řízení se společnost zavazuje neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality společnost chápe jako proces stálý a systematický. Efektivnost integrovaného systému řízení dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 společnost neustále zlepšuje aktivitou a angažovaností vrcholového vedení, pomocí cílů ISŘ, řízením environmentálních aspektů a jejich dopadu, řízením rizik a příležitostí v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a v neposlední řadě také BOZP.

 

iso

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

V Turnově  31. 1. 2017, Ing. Jindřich Hrubý, jednatel společnosti / PVISŘ

 

Samples of our products

 • All
 • Annual
 • Bag
 • Band
 • Book
 • Box
 • Calendar
 • Catalog
 • Evenlope
 • Folded
 • Folder
 • Guard Book
 • Leaflet
 • Magazin
 • Map
 • Newspaper
 • Packaging
 • Postcard
 • Publicity
 • Books

  Books

  V2, V4 and V8 bindings. Processing from the design and typesetting up to the final finish. Large assortment of paper, optional lamination, varnishing.
  • Band
  • Book
 • Newspapers

  Newspapers

  Stitched V1 binding, optionally V2 and V1 glued bindings. Printing on a large range of papers up to the B1 format. Prompt printing and product processing.
  • Band
  • Newspaper
 • Table calendars

  Table calendars

  Option of finishing with metallic and matt foil die-stamping, including holograms, blind embossing, cut-outs, all-over/partial varnishing, lamination.
  • Band
  • Calendar
  • Publicity
 • Maps

  Maps

  Production of all types of maps up to the maximum B1 printing format with various options of folding. Rich selection of surface finishes.
  • Folded
  • Map
 • Guard-book

  Guard-book

  Production with customised prints. Die-stamping, blind embossing, all-over/partial varnishing, gloss and matt lamination, even textured.
  • Guard Book
  • Publicity
 • Postcards

  Postcards

  Gloss and matt lamination with optional texturing. All-over/partial varnish - printing, disperse, UV. Metallic and matt foil die-stamping, including holograms.
  • Postcard
 • Various packaging

  Various packaging

  Production of various types of packaging, banners and other similar products with your own print and many optional shapes and surface finishes.
  • Banner
  • Packaging
  • Publicity
 • Leaflets, flyers

  Leaflets, flyers

  Printing on a large range of papers up to the B1 format. Option of finishing with die-stamping, blind embossing, cut-outs, all-over/partial varnishing, lamination.
  • Leaflet
 • Presentation folders

  Presentation folders

  Selection from our punching moulds. Making customised cut-outs. Laminating, varnishing - partial, UV and drip-off. Foil die-stamping, including holograms.
  • Folder
  • Publicity
 • Paper bags

  Paper bags

  Making paper bags with prints. Large assortment of many types of our die-boards and customised shapes and sizes. Rich selection of surface finishes.
  • Bag
  • Publicity
 • Magazines

  Magazines

  Stitched V1 binding (even with hanging eyelets), glued V2 and V1 binding, hanging in spirals. Printing on a large assortment of paper, optional lamination, varnishing...
  • Band
  • Magazin
 • Folded leaflets

  Folded leaflets

  Printing on a large range of papers up to the B1 format. Option of finishing with die-stamping, blind embossing, cut-outs, all-over/partial varnishing, lamination.
  • Folded
Load More Hold SHIFT Key To Load All Load All