UNIPRESS tisk

 • icon Print
 • icon Quality
 • icon Post-press
 • icon Finishing
image
image
image
image

Tips on the Web

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Politika integrovaného systému řízení

ve firmě UNIPRESS, spol. s r. o.


ISŘ je aplikován v celé společnosti Unipress, spol. s r.o. Při určování rozsahu jsou zvažovány externí a interní záležitosti, především požadavky, očekávání i problémy interních a externích zainteresovaných stran, závazné povinnosti a provozované činnosti a služby, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit schopnost dosahovat zamýšlených výsledků, dále ovlivňovat environmentální a bezpečnostní podmínky v návaznosti na kontext společnosti.

Společnost v rámci přípustného vyloučení z normy ČSN EN ISO 9001:2016 neaplikovala požadavky kapitoly 8.3 „Návrh a vývoj produktů a služeb“ vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, kde nejsou návrh a vývoj produktů a služeb předmětem činnosti, ani nejsou zajišťované externě.


Eurocert-logo-2

 

ZÁSADY INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Společnost Unipress, spol. s r.o. je firmou silně se orientující na zákazníka. Cílem všech činností je 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka a snahou předvídat všechny potřeby zákazníka i do budoucnosti s ohledem na jeho životní situaci. Společnost se zavazuje provádět své činnosti tak, aby vedly k vytváření oboustranně výhodných a trvalých vztahů se zákazníky i s dodavateli (kvalitou prováděných služeb, individuálním přístupem, čestným jednáním, dodržováním nejen smluvních, ale i ústních dohod, výbornou platební morálkou, bezplatnou radou, atd.). Společnost neustále systematicky vyhledává nebezpečí, hodnotí rizika, přijímání opatření pro snižování rizik, to nejen v oblasti kvality a životního prostředí, ale také v oblasti bezpečnosti práce, tedy proti vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví zaměstnanců. Společnost současně hledán dílčí motivační prvky tak, aby se principy kvality, ochrany životního prostředí a zásady bezpečné a zdravotně nezávadné práce staly běžnou součástí každodenní práce.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy. Naši zaměstnanci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností. Zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti společnosti. Dobrou vzájemnou komunikací chce společnost prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti, neboť základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv zaměstnanců.

VZTAH K DODAVATELŮM

Všichni dodavatelé společnosti Unipress, spol. s r.o., jsou schopni dodávat přesně podle potřeb společnosti a specifikací ve stanovených termínech. Společnost chce mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele a požaduje, aby dodavatelé byli zároveň partnery na stejné úrovni zajištění kvality. Společnost své dodavatele hodnotí, pečlivě vybírá a úzce s nimi spolupracuje tak, aby splnili veškeré nároky a očekávání.

VZTAH K TRHU

Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU. Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování. Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Společnost se zavazuje obnovovat zastaralé technologie, mechanismy, stroje a zařízení, a tím zajistit zvýšení kvality poskytovaných produktů a služeb, omezit negativní dopady na životní prostředí, zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci a zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců. Společnost rovněž usiluje o neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí a svojí činnosti přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. Společnost se zaměřuje zejména na využívání nejlepších dostupných technologií, používání ekologicky šetrných úklidových prostředků, snižování spotřeby vstupních surovin, minimalizaci odpadů, prevenci rizik a zlepšování pracovního prostředí. Společnost zajišťuje plnění závazných povinností na ochranu životního prostředí, které se vztahují na provozované činnosti, služby a environmentální aspekty a které společnost přijala v rámci plnění smluvních požadavků od zákazníků. Společnost uplatňuje preventivní přístup před znečišťováním složek životního prostředí při identifikaci environmentálních aspektů a jejich dopadů a v havarijní připravenosti na ochranu životního prostředí. Zvyšování produktivity a kvality práce, snižování negativních dopadů na životní prostředí a zdraví zaměstnanců nahrazováním zastaralých technologií, strojního zařízení a nářadí.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Touto schválenou a vyhlášenou politikou integrovaného systému řízení se společnost zavazuje neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality společnost chápe jako proces stálý a systematický. Efektivnost integrovaného systému řízení dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 společnost neustále zlepšuje aktivitou a angažovaností vrcholového vedení, pomocí cílů ISŘ, řízením environmentálních aspektů a jejich dopadu, řízením rizik a příležitostí v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a v neposlední řadě také BOZP.

 

iso

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

V Turnově  31. 1. 2017, Ing. Jindřich Hrubý, jednatel společnosti / PVISŘ

 

Die-board

 • UD-01 +

  ud 01 260

   
  number: UD-01
  format: 225 x 310 mm
  spine: 5 mm
  overall dimension: 525 x 406 mm
  cutting on card: 96 x 56,5 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-02 +

  ud 02 260

   
  number: UD-02
  format: 212 × 303 mm
  spine: 5 mm
  overall dimension: 499 × 402 mm
  cutting on card: 90 × 52 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-03 +

  UD-03

   
  number: UD-03
  format: 229,5 × 309,5 mm
  spine: 10 mm
  overall dimension: 554 × 417 mm
  cutting on card: 98 × 59,5
  other: folded flaps
   
 • UD-04 +

  UD-04

   
  number: UD-04
  format: 220 × 305 mm
  spine: 8 mm
  overall dimension: 578 × 485 mm
  cutting on card: 89 × 59 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-05 +

  ud 05 260

   
  number: UD-05
  format: 244 × 315 mm
  spine: 5 mm
  overall dimension: 579 × 416 mm
  cutting on card: 87 × 57 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-06 +

  ud 06 260

   
  number: UD-06
  format: 220 × 310 mm
  spine: 6 (5) mm
  overall dimension: 656 × 465 mm
  cutting on card: 91,5 × 67,5
  other: glued pocket
   
 • UD-07 +

  ud 07 260

   
  number: UD-07
  format: 220 × 310 mm
  spine: 8 (2x 4) mm
  overall dimension: 653 × 484 mm
  cutting on card: výsek. linka 58 mm
  other: glued pockets
   
 • UD-08 +

  ud 08 260

   
  number: UD-08
  format: 218 × 306 mm
  spine: 10 (9) mm
  overall dimension: 670,5 × 340 mm
  cutting on card: 96 × 56 mm
  other: lepená kapsa
   
 • UD-09 +

  ud 09 260

   
  number: UD-09
  format: 227 × 315 mm
  spine: 6 (2x 3) mm
  overall dimension: 496 × 439 mm
  cutting on card: 92 × 58 mm
  other: glued pockets
   
 • UD-10 +

  ud 10 260

   
  number: UD-10
  format: 228 × 308 mm
  spine: 0 mm
  overall dimension: 486 × 470 mm
  cutting on card: 88 × 58 mm
  other: glued pockets
   
 • UD-11 +

  UD-11

   
  number: UD-11
  format: 220 × 305 mm
  spine: 0 mm
  overall dimension: 450 × 390 mm
  cutting on card: 94 × 59 mm
  other: glued pocket
   
 • UD-12 +

  UD-12

   
  number: UD-12
  format: 240 × 315 mm
  spine: 15 mm
  overall dimension: 649 × 390 mm
  cutting on card: NO
  other: folded flaps
   
 • UD-13 +

  UD-13

   
  number: UD-13
  format: 220 × 304 mm
  spine: 6 (5) mm
  overall dimension: 526 × 379 mm
  cutting on card: 93 × 53 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-14 +

  UD-14

   
  number: UD-14
  format: 230 × 308 mm
  spine: 4 mm
  overall dimension: 494 × 448 mm
  cutting on card: 94 × 53,5 mm
  other: glued pockets
   
 • UD-15 +

  UD-15

   
  number: UD-15
  format: 215 × 305 mm
  spine: 0 mm
  overall dimension: 520 × 376 mm
  cutting on card: 93 × 53 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-16 +

  UD-16

   
  number: UD-16
  format: 228 × 305 mm
  spine: 0 mm
  overall dimension: 496 × 405 mm
  cutting on card: 88,5 × 58 mm
  other: glued flaps
   
 • UD-17 +

  UD-17

   
  number: UD-17
  format: 220 × 305 mm
  spine: 4 mm
  overall dimension: 540 × 381 mm
  cutting on card: 88,5 × 58 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-18 +

  UD-18

   
  number: UD-18
  format: 225 × 310 mm
  spine: 5 mm
  overall dimension: 550 × 395 mm
  cutting on card: 96 × 56 mm
  other: folded and glued flaps
   
 • UD-19 +

  UD-19

   
  number: UD-19
  format: 217 × 305 mm
  spine: 0 mm
  overall dimension: 600 × 379 mm
  cutting on card: line 100 mm
  other: folded flaps
   
  number
 • UD-20 +

  UD-20

   
  number: UD-20
  format: 244 × 315 mm
  spine: 3 mm
  overall dimension: 575 × 414 mm
  cutting on card: 89 × 59 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-21 +

  UD-21

   
  number: UD-21
  format: 213 × 300 mm
  spine: 7,5 + 7,5 mm
  overall dimension: 606 × 450 mm
  cutting on card: 92 × 58 mm
  other: folded and glued flaps
   
 • UD-22 +

  UD-22

   
  number: UD-22
  format: 299 × 315 mm
  spine: 4 mm
  overall dimension: 621 × 447 mm
  format: landscape
  other: glued pocket
   
 • UD-23 +

  UD-23

   
  number: UD-23
  format: 213 × 300 mm
  spine: 0 mm
  overall dimension: 626 × 375 mm
  cutting on card: 99 × 62 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-24 +

  UD-24

   
  number: UD-24
  format: 230 × 310 mm
  spine 4 mm
  overall dimension: 494 × 450 mm
  cutting on card: no
  other: glued pockets
   
 • UD-25 +

  UD-25

   
  number: UD-25
  format: 215 × 305 mm
  spine: 5 mm
  overall dimension: 510 × 378 mm
  cutting on card: 98 × 54,5 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-26 +

  UD-26

   
  number: UD-26
  format: 227 × 306 mm
  spine: 10 mm
  overall dimension: 544 × 406 mm
  cutting on card: 95 × 56 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-27 +

  UD-27

   
  number: UD-27
  format: 213 × 287 mm
  spine: 25 mm
  overall dimension: 596 × 423 mm
  cutting on card: no
  other: folded flaps
   
 • UD-28 +

  UD-28

   
  number: UD-28
  format: 215 × 300 mm
  spine: 0 mm
  overall dimension: 444 × 413 mm
  cutting on card: 89 × 57 mm
  other: glued flap
   
 • UD-29 +

  UD-29

   
  number: UD-29
  format: 168,5 × 231 mm - A5
  spine: 4 mm
  overall dimension: 394 × 303 mm
  cutting on card: no
  other: folded flaps
   
 • UD-30 +

  UD-30

   
  number: UD-30
  format: 166 × 218 mm - A5
  spine: 0 mm
  overall dimension: 344 × 296,5 mm
  cutting on card: no
  other: glued pocket
   
 • UD-31 +

  UD-31

   
  number: UD-31
  format: 214,5 × 302 mm
  spine: 4 mm
  overall dimension: 504 × 373 mm
  cutting on card: 92 × 45 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-32 +

  UD-32

   
  number: UD-32
  format: 160 × 300 mm
  spine: 5 mm
  overall dimension: 342 × 384 mm
  cutting on card: NE
  other: glued flap
   
 • UD-33 +

  UD-33

   
  number: UD-33
  format: 220 × 300 mm
  spine: 0 mm
  overall dimension: 590 × 361 mm
  cutting on card: no
  other: folded flaps
   
 • UD-34 +

  UD-34

   
  number: UD-34
  format: 223 × 315 mm
  spine: 5 mm
  overall dimension: 748,5 × 419 mm
  cutting on card: 98 × 56 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-35 +

  ud 35 260

   
  number: UD-35
  format: 224 × 310 mm
  spine: 7 mm
  overall dimension: 624 × 426 mm
  cutting on card: no
  other: folded flaps
   
 • UD-36 +

  UD-36

   
  number: UD-36
  format: 220 × 304 mm
  spine: 20 mm
  overall dimension: 556 × 394 mm
  cutting on card: 93 × 53 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-37 +

  UD-37

   
  number: UD-37
  format: 220 × 310 mm
  spine: 7 mm
  overall dimension: 745 × 412 mm
  cutting on card: 97 × 57 mm
  other: folded flaps
   
 • UD-38 +

  UD-38

   
  number: UD-38
  format: 220 × 301 mm
  spine: 0 mm
  overall dimension: 703 × 316 mm
  cutting on card: 93 × 53 mm
  other: glued flap
   
 • 1

List of die-board

A brief overview of dimensions of our die-board from out archives for paper presentation folders. You can find more detailed information and folder shapes in the previous drop-down list.

number format spine
UD-01 225 × 310 mm 5 mm
UD-02 212 × 303 mm 5 mm
UD-03 229,5 × 309,5 mm 10 mm
UD-04 220 × 305 mm 8 mm
UD-05 244 × 315 mm 5 mm
UD-06 220 × 310 mm 6 (5) mm
UD-07 220 × 310 mm 8 (2x 4) mm
UD-08 218 × 306 mm 10 (9) mm
UD-09 227 × 315 mm 6 (2x 3) mm
UD-10 228 × 308 mm 0 mm
UD-11 220 × 305 mm 0 mm
UD-12 240 × 315 mm 15 mm
UD-13 220 × 304 mm 6 (5) mm
UD-14 230 × 308 mm 4 mm
UD-15 215 × 305 mm 0 mm
UD-16 228 × 305 mm 0 mm
UD-17 220 × 305 mm 4 mm
UD-18 225 × 310 mm 5 mm
UD-19 217 × 305 mm 0 mm
UD-20 244 × 315 mm 3 mm
UD-21 213 × 300 mm 7,5 + 7,5 mm
UD-22 7,5 + 7,5 mm A4 na šířku 4 mm
UD-23 213 × 300 mm 0 mm
UD-24 230 × 310 mm 4 mm
UD-25 215 × 305 mm 5 mm
UD-26 227 × 306 mm 10 mm
UD-27 213 × 287 mm 25 mm
UD-28 215 × 300 mm 0 mm
UD-29 168,5 × 231 mm A5 4 mm
UD-30 166 × 218 mm A5 0 mm
UD-31 214,5 × 302 mm 4 mm
UD-32 160 × 300 mm 5 mm
UD-33 220 × 300 mm 0 mm
UD-34 223 × 315 mm 5 mm
UD-35 224 × 310 mm 7 mm
UD-36 220 × 304 mm 20 mm
UD-37 220 × 310 mm 7 mm
UD-38 220 × 301 mm 0 mm

vysek desky