UNIPRESS tisk

 • icon Druck
 • icon Qualität
 • icon Druckwiterverarbeitung
 • icon Komplettierung
image
image
image
image

Tipps im Web

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Export PDF z Corelu


Jak nastavit export do tiskového PDF z Corel Draw:

Pokud potřebujete vytvořit PDF exportem z Corel Draw použijte popsané nastavení. Ideální postup je vytvořit vektorovou grafiku v Corelu, exportovat do EPS a konečnou sazbu udělat v InDesignu nebo Quarku.

Pro přípravu tiskových dat v Corelu doporučujeme používat definici barev výhradně v CMYK a to pro vektorovou i rastrovou grafiku (bitmapové obrázky). Vyhnete se tak problémům při převodu výstupního PDF do CMYK a nemilým překvapením.

V následující sérii obrázků je vhodné nastavení exportu pro výstup do PDF pro tisk. Jedná se o verzi Corel X4. Nastavení v nižších verzích je v podstatě stejné. V popisu jsou důležitá nastavení a další doporučení. Ve vyšších verzích je už Color Managemet - Správa barev podobná jako v InDesignu ve stylu Adobe a při výstupu do PDF se dá ICC profil nastavit. Princip a použité profily zůstávají stejné.

Nejdřív je potřeba nastavit Správa barev v menu Nástroje

corel n pdf 1b

Správa barev:

V označených polích nastavte ICC profil Fogra39 (ISO 12647-2:2004) nebo ISO Coated V2 (ECI)

Pozor - nastavit označené šipky - zapínají správu barev, ostatní šipky nastavte podle potřeby. Nastavení simuluje barevný profil Fogra i na monitoru (levá dolní šipka). Záleží však také jaký a jak zkalibrovaný je monitor.

Tato volba je důležitá pro převod barev, které nejsou ve CMYK !!!

V novějších verzích Corel Draw (např. X6) je správa barev nově předělána ve stylu Adobe produktů. Nastavte zde předvolbu „Univerzální evropské“ které používají některý z výše zmíněných CMYK profilů Fogra nebo „Výchozí model CMYK“ s ICC profilem CMYK - ISO Coated v2 (ECI).

 

 

Pokud jste nastavili nebo máte už dříve nastavenou správu barev, vyberte menu Soubor - Publikovat do souboru PDF

corel pdf 2

Nabídka Publikovat ve formátu PDF:

Zde zadejte název souboru a vyberte složku, kam se má vytvořené PDF uložit.

Klikněte na Nastavení

 

 

corel n pdf 2

Obecné:

Kompatibilita - vyberte volbu - Acrobat 4.0. Zde nedávejte PDF/X-1a, Corel (X4) pak bohužel nepoužívá nastavený ICC profil pro převod barev do CMYK a dochází k nekorektním převodům (extrémní generaci černé a potlačení ostatních barev CMY).

Předvolba PDF - zde si můžete uložit nastavení předvoleb pro příští použití (+) - ale až po nastavení všech voleb v ostatních záložkách.

Ostatní nastavte podle potřeby.

 

 

corel n pdf 4

Objekty:

Nastavte podle potřeby (doporučené hodnoty podle obrázku). Pokud máte obrázky ve správném rozlišení už při sazbě, můžete převzorkování vypnout. Komprese může být také ZIP - bezztrátová - kvalitnější, ale větší velikost souboru PDF. Volby jsou podobné jako v Adobe Distilleru.

Při problému s písmy (starší verze fontů) zatrhněte Exportovat veškeré texty jako křivky. Pokud jsou fonty bez problémů, ponechte dle obrázků.

Při použití OpenType fontů s kódováním Unicode bude potřeba zvolit Kódování textu - Unicode (Corel na to před vytvořením upozorní a bude to mezi chybami v poslední záložce).

 

 

corel n pdf 3

Objekty:

Alternativní nastavení s kompresí ZIP a bez převzorkování rastrových obrázků.

PDF bude větší a vyšší kvalita obrázků. Zkontrolujte si ale rozlišení obrázků v dokumentu.

 

 

corel pdf 6

Dokument:

Nastavte podle obrázku. Jde o zobrazení stránky při otevření v Acrobatu a kódování grafických objektů.

 

 

corel pdf 7

Předtisková příprava:

Mez přesahu - spadávka - nastavte požadovanou hodnotu, pokud dokument je na spadávku. Musíte samozřejmě mít objekty na stránce přesahující o požadovanou hodnotu (zde 3 mm) už při vytváření dokumentu v Corelu. Pokud dokument není na spadávku, tak Mez přesahu vypněte.

Ořezové značky - zapněte pokud je spadávka, pokud není, můžete je vypnout. Pozor, Corel přidává ořezové značky velmi nepřesně, ale definice TrimBoxu je přesná.

 

 

corel pdf 8

Zabezpečení:

Je zakázáno a tak vše vypnout!

 

 

corel n pdf 5

Upřesnit:

Nastavte podle obrázku.

Převést přímé barvy na výtažkové - převede případné (zapomenuté) barvy Pantone a ostatní přímé barvy na CMYK. Pokud ale potřebujete tisk s pátou (nebo další) přímou barvou, musíte tuto volbu vypnout. Potom doporučujeme zkontrolovat, zda máte pouze požadované přímé barvy a jiné tam nejsou. 

Správa barev - vždy CMYK - převede zapomenuté barvy v jiných barvových prostorech (RGB, Lab) do CMYK.

Použít profil ICC - použije ICC profil nastavený ve správě barev Corelu (nastaveno hned na začátku).

Profil kompozitní i separační tiskárny jsme nastavili stejně.

 

 

corel pdf 10

Máte-li vše v pořádku, jmenuje se záložka Bez problémů. Pokud ne, jmenuje se např. 1 problém a obsahuje popis případných problémů a doporučení. Je na vašem zvážení, jestli problém v dokumentu opravit nebo ponechat.

Pokud máte vše nastaveno, klikněte na tlačítko OK.

 

 

corel pdf 2b

Nabídka Publikovat ve formátu PDF:

Pokud máte zadaný název souboru a vybranou složku kam se má vytvořené PDF uložit Klikněte na Uložit. Pokud nemáte, tak nastavte

 
There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Tisk PDF z InDesignu


Jak nastavit tiskový výstup do Adobe PDF z InDesignu

V následující sérii obrázků je správné nastavení tisku pro výstup do PDF/X-1a. Jedná se o verzi CS4, ale nastavení v nižších i vyšších verzích je stejné. V popisu jsou důležitá nastavení a další doporučení. Pokud nemáte Adobe Acrobat Distiller, můžete použít export PDF z InDesignu. Distiller je součástí balíku Adobe Creative Suite.

indesign tisk 1

Všeobecné:

Tiskárna -  máte dvě možnosti:

 • PostScriptový soubor
  vytvoří postscriptový soubor ze kterého pomocí Adobe Acrobat Distilleru vytvoříte PDF soubor.
 • Adobe PDF
  vytvoří také poscriptový soubor, ale automaticky ho předá Distilleru a ten vytvoří PDF a soubor PS smaže. Musíte ale dát pozor jestli máte správné nastavení parametrů Distilleru (tlačítko "Nastavení" a "Předvolby").

PPD - nastavte Adobe PDF

Rozsah stránek - většinou všechny - nastavte podle vlastní potřeby.

Dvojstránky - u časopisu, knihy apod. nezatrhávat, jinak podle potřeby.

 

 

Ostatní volby podle vašich požadavků. Pozor na volbu Tisknout prázdné stránky - pokud máte v dokumentu prázdné stránky a ty tam mají být, musíte tuto volbu zatrhnout nebo je InDesign vynechá!

indesign tisk 2

Nastavení:

Velikost papíru - vždy vlastní - automaticky nastaví velikost podle čistého formátu, spadávky, ořezových značek(MediaBox). Nemá vliv na čistý formát definovaný v nastavení dokumentu (TrimBox).

Orientace - vždy na výšku - PDF musí být "hlavou" nahoru i když je stránka na šířku, jinak se otočí.

Velikost - vždy 100% - nedoporučujeme zmenšování při tisku - nemáte výsledek pod kontrolou - zmenší se i okraje, spadávka, písmo, rámečky

Poloha stránky - vždy na střed.

 

 

indesign tisk 3

Značky a spadávky:

Značky - zapněte Ořezové značky (pro naši kontrolu) - ostatní nejsou potřeba.

Posun - odsazení všech tiskových značek od čistého formátu. Nastavte hodnotu stejnou nebo o trochu větší než je hodnota spadávky. Pozor na implicitní nastavení InDesignu, většinou je tam špatná (malá) hodnota odsazení tiskových značek a ty pak zasahují do spadávky!

Spadávka - měla by být už nastavená při tvorbě dokumentu a odpovídat sazbě nebo zadejte požadovanou hodnotu - nejlépe 3 mm na všechny strany.

 

 

indesign tisk 4

Výstup:

Barva - vždy Složené CMYK

Simulovat přetisk - nikdy nezatrhávat

Zde si zkontrolujte Tiskové barvy - měly by tam být 4 (CMYK) a případně barvy Pantone, pokud se opravdu tisknou jako přímé barvy (pátá, šestá). Pokud je tam barev víc je třeba s tím něco udělat. Buď se vrátit a ve "Vzorníku" nastavit špatné barvy  na "Výtažkové" (místo "Přímé") nebo upravit pouze výstup pomocí (tlačítka) "Správce tiskových barev".

POZOR na přímé barvy ve vložených EPS souborech (např. logo) - tyto přímé barvy zůstanou v PS/PDF beze změny.

 

 

indesign tisk 5

Grafiky:

Obrazy - Posílat data - vždy nastavit Vše.

Písma - Zavést - vždy nastavit Kompletní a zatrhnout "Zavést písma z PPD".

PostScript - nastavit Level 3.

Formát dat - nastavit Binární.

 

 

indesign tisk 6

Správa barev:

Nastavte podle obrázku. Vlastní možnosti zde závisí na nastavení správy barev už v předvolbách InDesignu. Pro převody doporučujeme používat profily Fogra a to verzi Coated FOGRA39 (ISO Coated v2 (ECI)) nebo starší verzi Coated FOGRA27 (ISO coated). Nikdy nepoužívejte profily typu U.S., Japan, Web, SWOP, jsou naprosto nevhodné.

V nastavení barev v předvolbách InDesignu použijte předvolbu "Univerzální evropské 3" nebo "Univerzální evropské 2" (je už min. od verze CS2).

 

 

indesign tisk 7

Další volby:

OPI - vždy vypněte všechny volby nahrazování obrazů.

Sloučení průhledností - Přednastavení - vždy "Vysoké rozlišení".

 

 

A teď už můžete kliknout na tlačítko Uložit (Tisknout - pokud je výstup nastavený na virtuální tiskárnu - Adobe PDF) a zadat kam a pod jakým názvem se má postscriptový soubor (přípona .ps) uložit. Z uloženého postscriptového souboru „vydistilujete“ pomocí Adobe Acrobat Distileru (s příslušným nastavením pro tiskové PDF) výsledný PDF soubor vhodný pro předání tiskových dat.

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Export PDF z InDesignu


Jak nastavit export do tiskového PDF z InDesignu:

Pokud nemáte Adobe Acrobat Profesional (je součástí balíku Adobe Creative Suite) nebo ho nechcete používat, je možné použít přímo export do PDF z Adobe InDesignu. Doporučujeme ale použít raději tisk do PDF. V následující sérii obrázků je správné nastavení exportu pro výstup do PDF/X-1a. Jedná se o verzi CS6, ale nastavení v nižších i vyšších verzích je v podstatě stejné. V popisu jsou důležitá nastavení a další doporučení.

Vyberte menu Soubor - Exportovat.

Nabídka Exportovat: zde zadejte název souboru a vyberte složku, kam se má vytvořené PDF uložit a potom klikněte na tlačítko Uložit. Nastavte parametry exportu do PDF:

indes exp 1

 

Všeobecné:

Přednastavení Adobe PDF - vyberte volbu - PDF/X-1a:2001. Pokud není (starší verze) nechte jak je.

Standard - také - PDF/X-1a:2001

Kompatibilita - nastavte - Acrobat 4 (PDF 1.3) - už by tam měla být nastavena - povinná pro standard PDF/X-1a:2001.

 

 
indes exp 2

 

Komprese:

Nastavte podle potřeby (doporučené hodnoty podle obrázku). Pokud máte obrázky ve správném rozlišení už při sazbě, můžete převzorkování vypnout. Komprese může být také ZIP - bezztrátová - kvalitnější, ale větší velikost souboru PDF. Volby jsou stejné jako v Adobe Distilleru.

 

 
indes exp 3

 

Značky a spadávky:

Ořezové značky - zapnout, ostatní značky vypnout - nejsou potřeba.

Posun - nastavit minimálně stejnou hodnotu jako u spadávky nebo o trochu větší (aby ořezové značky nezasahovaly do spadávky). Zde je spadávka 3 mm a posun ořezových značek 4 mm.

Spadávka a popis - zapnout - Použít nastavení spadávky z dokumentu - pokud máte správně nadefinovanou hodnotu spadávky už při tvorbě dokumentu. Jinak volbu nezaškrtávejte a nastavte požadovanou hodnotu (doporučujeme všechny strany 3 mm). Zde nastavená spadávka nevadí i když dokument žádnou nepotřebuje (není na spadávku).

 

 
indes exp 4

 

Výstup:

Nastavte podle obrázku. Vlastní možnosti zde závisí na nastavení barev už v předvolbách InDesignu. Pro převody doporučujeme používat profily Fogra a to Coated FOGRA39 (ISO Coated v2 (ECI)) nebo Coated FOGRA27 (starší verze ISO coated). Nikdy nepoužívejte profily typu U.S., Japan, Web, SWOP, jsou naprosto nevhodné.

V nastavení barev v předvolbách InDesignu použijte předvolbu "Univerzální evropské 3" nebo starší "Univerzální evropské 2"  (je už min. od verze CS2).

 

 
indes exp 5

 

Další volby:

Zde je vše podřízeno standardu PDF/X-1a:2001 a nejde zde nastavit téměř nic. Zadejte podle obrázku.

Sloučení průhledností - Přednastavení - Vysoké rozlišení

 

 
indes exp 6

 

Zabezpečení:

Je ve standardu PDF/X-1a:2001 zakázáno a tak zde nic nastavit nejde.

 

 
indes exp 7

 

Přehled:

Pouze informace o nastavených volbách v předchozích záložkách.

 

 

A teď už můžete kliknout na tlačítko Exportovat.

Unterkategorien

Výsekové formy UD

Katalog výsekových forem UD na prezentační desky

Výsekové formy UT

Katalog výsekových forem UT na papírové tašky

 • CTP
 • Heidelberg CX 104
 • Easymatrix 106
 • Komori
 • Heidelberg H5
 • MBO
 • Stahl
 • Vazba V2
 • Laminace
CTP AURORA

Nové plně automatické CTP

AMSKY Aurora T256-8

CTP pro osvit UV tiskových desek s autoloaderem, online vyvolávacím automatem a automatickým vykladačem.


 • rozlišení osvitu 1200 - 2450 dpi
 • rychlost až 55 desek B1 za hodinu
 • 256 laserových diod
 • plně automatické naložení desky 4 kazety
 • online vyvolávací automat
 • automatický vykladač tiskových desek
 • automatické děrování
Min. formát 400 x 300 mm
Max. formát 1163 x 940 mm
 

Ofsetový tiskový stroj

Heidelberg CX 104-5+L

Pětibarvový stroj formátu B1


 • pětibarevný stroj s lakovací jednotkou
 • integrované podpůrné systémy
 • tisk naširokou škálu substrátů
Max. formát: 710 x 1020
Formát tiskové desky: 790 x 1030
Tloušťka tiskového materiálu: 0,03–1,00 mm
Max. rychlost tisku: 15 000 obratů/hod.

Easymatrix 106

Easymatrix 106

Univerzální výsekový automat


Materiály:

 • Papír min. 90 g/m2
 • Karton / lepenka max. 2000 g/m2
 • Lepenka max. 2,0 mm
 • Vlnitá lepenka max. 4,0 mm
Papír od 90 g/m2
Max. formát 750 x 1060 mm
Min. formát 360 x 400 mm
Rychlost stroje max. 7700 archů/hod.

Moderní ofsetový tiskový stroj

LITHRONE GL-540HC+UV

Pětibarvový stroj formátu B1 s in-line lakovací jednotkou a prodlouženým vykladačem s možností tisku konvenčními i UV barvami a laky.

 • stroj je ve výbavě H je vybaven nejvyšším stupněm automatizace
 • tisk konvenčními barvami s možností in-line lakování disperzními laky
 • tisk technologií klasických UV barev s možností in-line lakování UV laky včetně širokých možností využití speciálních efektových UV barev a laků
 • samostatné UV lakování
 • střídání a kombinace výše uvedených technologií je možné v běžném provozu v krátkém čase
Min. formát 560 x 360 mm
Max. formát 1030 x 720 mm
Max. tisk. plocha 1020 x 710 mm
Min. síla papíru 0,06 mm
Max. síla papíru 1 mm
Max. rychlost tisku 16 500 obratů/hod.

 

Heidelberg CD 74

Moderní ofsetový tiskový stroj

HEIDELBERG CD 74-5+L-C

Pětibarvový stroj formátu B2 s lakovacím agregátem vybaveným komorovou raklí

Min. formát 350 x 210 mm
Max. formát 740 x 530 mm
Min. síla papíru 0,03 mm
Max. síla papíru 0,8 mm
Max. rychlost tisku 15 000 obratů/hod.

Heidelberg CD 75 detail

 • Alkoholové vlhčení Alcol
 • Lakovací jednotka, prodloužený vykladač
 • Dálkové řízení barevnic a registrů
 • Poloautomatické zakládání desek
 • Automatické mytí barevníkových válců, ofsetových potahů

Heidelberg CD 74 pult

 

mbo k8 comfort

Nový skládací stroj a stohový vyklač

MBO K8 Comfort - FP 800

Palamides alpha 500 plus

Výkonný a přesný skládací stroj s vysokým stupněm automatizace doplněný o stohový vykladač Palamides alpha 500 plus.

Min. formát 170 x 250 mm
Max. formát 780 x 1200 mm
Gramáž papíru 50 až 250 g/m2
Max. rychlost až 235 m/min.
Délka skladu od 60 mm
Výška stohu až 120 cm

 

Palamides alpha 500 328x200

mbo detail

 

Stahl falcovacka

Stahl KD 78

Kombinovaný skládací stroj.


 

 • až 10 lomů + 1 nožový
 • až 6 paralelních + 2 křížové 
 • různé další kombinace
Min. formát 150 x 200 mm
Max. formát 780 x 1160 mm
Min. gramáž 35 g/m2
Max. gramáž 280 g/m2

Quickbinder V2

Wohlenberg Quickbinder

Lepička Quickbinder pro výrobu měkkých knižních vazeb V2 ve špičkové kvalitě.


 • lepená vazba V2
 • zhotovování švýcarské vazby
 • přelepování hřbetů plátnem nebo gázou
 • lepení polyuretanovým i tavným lepidlem
 • vysoce kvalitní opracování hřbetu
Min. formát 105 x 140 mm
Max. formát 320 x 430 mm
Max. rychlost 2 000 taktů / hod.
Síla bloku 2 – 70 mm

Sagita - laminace

KOMFI Sagitta 76

Laminovací stroj s možností laminace už od 100 g/m2


 • zpracování zakázek do formátu B1
 • automatický nakladač archů s nakládací hlavou Komfi
 • nakládání archů z palety
 • laminovací válec vytápěný pětizónovým elektrickým topením
 • automatická separace s pomocí perforátoru nebo rotačních nožů
 • automatická kontrola přesahu archů
Min. formát 300 x 240 mm
Max. formát 1020 x 760 mm
Max. rychlost 50 m/min.
Tloušťka laminovací fólie 24-50 μm
Typ laminovací fólie OPP, PET, Nylon