• icon Tisk
 • icon Kvalita
 • icon Zušlechtění
 • icon Dokončení
image
image
image
image

UNIPRESS tisk

Tipy na webu

Export PDF z Corelu


Jak nastavit export do tiskového PDF z Corel Draw:

Pokud potřebujete vytvořit PDF exportem z Corel Draw použijte popsané nastavení. Ideální postup je vytvořit vektorovou grafiku v Corelu, exportovat do EPS a konečnou sazbu udělat v InDesignu nebo Quarku.

Pro přípravu tiskových dat v Corelu doporučujeme používat definici barev výhradně v CMYK a to pro vektorovou i rastrovou grafiku (bitmapové obrázky). Vyhnete se tak problémům při převodu výstupního PDF do CMYK a nemilým překvapením.

V následující sérii obrázků je vhodné nastavení exportu pro výstup do PDF pro tisk. Jedná se o verzi Corel X4. Nastavení v nižších verzích je v podstatě stejné. V popisu jsou důležitá nastavení a další doporučení. Ve vyšších verzích je už Color Managemet - Správa barev podobná jako v InDesignu ve stylu Adobe a při výstupu do PDF se dá ICC profil nastavit. Princip a použité profily zůstávají stejné.

Nejdřív je potřeba nastavit Správa barev v menu Nástroje

corel n pdf 1b

Správa barev:

V označených polích nastavte ICC profil Fogra39 (ISO 12647-2:2004) nebo ISO Coated V2 (ECI)

Pozor - nastavit označené šipky - zapínají správu barev, ostatní šipky nastavte podle potřeby. Nastavení simuluje barevný profil Fogra i na monitoru (levá dolní šipka). Záleží však také jaký a jak zkalibrovaný je monitor.

Tato volba je důležitá pro převod barev, které nejsou ve CMYK !!!

V novějších verzích Corel Draw (např. X6) je správa barev nově předělána ve stylu Adobe produktů. Nastavte zde předvolbu „Univerzální evropské“ které používají některý z výše zmíněných CMYK profilů Fogra nebo „Výchozí model CMYK“ s ICC profilem CMYK - ISO Coated v2 (ECI).

 

 

Pokud jste nastavili nebo máte už dříve nastavenou správu barev, vyberte menu Soubor - Publikovat do souboru PDF

corel pdf 2

Nabídka Publikovat ve formátu PDF:

Zde zadejte název souboru a vyberte složku, kam se má vytvořené PDF uložit.

Klikněte na Nastavení

 

 

corel n pdf 2

Obecné:

Kompatibilita - vyberte volbu - Acrobat 4.0. Zde nedávejte PDF/X-1a, Corel (X4) pak bohužel nepoužívá nastavený ICC profil pro převod barev do CMYK a dochází k nekorektním převodům (extrémní generaci černé a potlačení ostatních barev CMY).

Předvolba PDF - zde si můžete uložit nastavení předvoleb pro příští použití (+) - ale až po nastavení všech voleb v ostatních záložkách.

Ostatní nastavte podle potřeby.

 

 

corel n pdf 4

Objekty:

Nastavte podle potřeby (doporučené hodnoty podle obrázku). Pokud máte obrázky ve správném rozlišení už při sazbě, můžete převzorkování vypnout. Komprese může být také ZIP - bezztrátová - kvalitnější, ale větší velikost souboru PDF. Volby jsou podobné jako v Adobe Distilleru.

Při problému s písmy (starší verze fontů) zatrhněte Exportovat veškeré texty jako křivky. Pokud jsou fonty bez problémů, ponechte dle obrázků.

Při použití OpenType fontů s kódováním Unicode bude potřeba zvolit Kódování textu - Unicode (Corel na to před vytvořením upozorní a bude to mezi chybami v poslední záložce).

 

 

corel n pdf 3

Objekty:

Alternativní nastavení s kompresí ZIP a bez převzorkování rastrových obrázků.

PDF bude větší a vyšší kvalita obrázků. Zkontrolujte si ale rozlišení obrázků v dokumentu.

 

 

corel pdf 6

Dokument:

Nastavte podle obrázku. Jde o zobrazení stránky při otevření v Acrobatu a kódování grafických objektů.

 

 

corel pdf 7

Předtisková příprava:

Mez přesahu - spadávka - nastavte požadovanou hodnotu, pokud dokument je na spadávku. Musíte samozřejmě mít objekty na stránce přesahující o požadovanou hodnotu (zde 3 mm) už při vytváření dokumentu v Corelu. Pokud dokument není na spadávku, tak Mez přesahu vypněte.

Ořezové značky - zapněte pokud je spadávka, pokud není, můžete je vypnout. Pozor, Corel přidává ořezové značky velmi nepřesně, ale definice TrimBoxu je přesná.

 

 

corel pdf 8

Zabezpečení:

Je zakázáno a tak vše vypnout!

 

 

corel n pdf 5

Upřesnit:

Nastavte podle obrázku.

Převést přímé barvy na výtažkové - převede případné (zapomenuté) barvy Pantone a ostatní přímé barvy na CMYK. Pokud ale potřebujete tisk s pátou (nebo další) přímou barvou, musíte tuto volbu vypnout. Potom doporučujeme zkontrolovat, zda máte pouze požadované přímé barvy a jiné tam nejsou. 

Správa barev - vždy CMYK - převede zapomenuté barvy v jiných barvových prostorech (RGB, Lab) do CMYK.

Použít profil ICC - použije ICC profil nastavený ve správě barev Corelu (nastaveno hned na začátku).

Profil kompozitní i separační tiskárny jsme nastavili stejně.

 

 

corel pdf 10

Máte-li vše v pořádku, jmenuje se záložka Bez problémů. Pokud ne, jmenuje se např. 1 problém a obsahuje popis případných problémů a doporučení. Je na vašem zvážení, jestli problém v dokumentu opravit nebo ponechat.

Pokud máte vše nastaveno, klikněte na tlačítko OK.

 

 

corel pdf 2b

Nabídka Publikovat ve formátu PDF:

Pokud máte zadaný název souboru a vybranou složku kam se má vytvořené PDF uložit Klikněte na Uložit. Pokud nemáte, tak nastavte

 

Tisk PDF z InDesignu


Jak nastavit tiskový výstup do Adobe PDF z InDesignu

V následující sérii obrázků je správné nastavení tisku pro výstup do PDF/X-1a. Jedná se o verzi CS4, ale nastavení v nižších i vyšších verzích je stejné. V popisu jsou důležitá nastavení a další doporučení. Pokud nemáte Adobe Acrobat Distiller, můžete použít export PDF z InDesignu. Distiller je součástí balíku Adobe Creative Suite.

indesign tisk 1

Všeobecné:

Tiskárna -  máte dvě možnosti:

 • PostScriptový soubor
  vytvoří postscriptový soubor ze kterého pomocí Adobe Acrobat Distilleru vytvoříte PDF soubor.
 • Adobe PDF
  vytvoří také poscriptový soubor, ale automaticky ho předá Distilleru a ten vytvoří PDF a soubor PS smaže. Musíte ale dát pozor jestli máte správné nastavení parametrů Distilleru (tlačítko "Nastavení" a "Předvolby").

PPD - nastavte Adobe PDF

Rozsah stránek - většinou všechny - nastavte podle vlastní potřeby.

Dvojstránky - u časopisu, knihy apod. nezatrhávat, jinak podle potřeby.

 

 

Ostatní volby podle vašich požadavků. Pozor na volbu Tisknout prázdné stránky - pokud máte v dokumentu prázdné stránky a ty tam mají být, musíte tuto volbu zatrhnout nebo je InDesign vynechá!

indesign tisk 2

Nastavení:

Velikost papíru - vždy vlastní - automaticky nastaví velikost podle čistého formátu, spadávky, ořezových značek(MediaBox). Nemá vliv na čistý formát definovaný v nastavení dokumentu (TrimBox).

Orientace - vždy na výšku - PDF musí být "hlavou" nahoru i když je stránka na šířku, jinak se otočí.

Velikost - vždy 100% - nedoporučujeme zmenšování při tisku - nemáte výsledek pod kontrolou - zmenší se i okraje, spadávka, písmo, rámečky

Poloha stránky - vždy na střed.

 

 

indesign tisk 3

Značky a spadávky:

Značky - zapněte Ořezové značky (pro naši kontrolu) - ostatní nejsou potřeba.

Posun - odsazení všech tiskových značek od čistého formátu. Nastavte hodnotu stejnou nebo o trochu větší než je hodnota spadávky. Pozor na implicitní nastavení InDesignu, většinou je tam špatná (malá) hodnota odsazení tiskových značek a ty pak zasahují do spadávky!

Spadávka - měla by být už nastavená při tvorbě dokumentu a odpovídat sazbě nebo zadejte požadovanou hodnotu - nejlépe 3 mm na všechny strany.

 

 

indesign tisk 4

Výstup:

Barva - vždy Složené CMYK

Simulovat přetisk - nikdy nezatrhávat

Zde si zkontrolujte Tiskové barvy - měly by tam být 4 (CMYK) a případně barvy Pantone, pokud se opravdu tisknou jako přímé barvy (pátá, šestá). Pokud je tam barev víc je třeba s tím něco udělat. Buď se vrátit a ve "Vzorníku" nastavit špatné barvy  na "Výtažkové" (místo "Přímé") nebo upravit pouze výstup pomocí (tlačítka) "Správce tiskových barev".

POZOR na přímé barvy ve vložených EPS souborech (např. logo) - tyto přímé barvy zůstanou v PS/PDF beze změny.

 

 

indesign tisk 5

Grafiky:

Obrazy - Posílat data - vždy nastavit Vše.

Písma - Zavést - vždy nastavit Kompletní a zatrhnout "Zavést písma z PPD".

PostScript - nastavit Level 3.

Formát dat - nastavit Binární.

 

 

indesign tisk 6

Správa barev:

Nastavte podle obrázku. Vlastní možnosti zde závisí na nastavení správy barev už v předvolbách InDesignu. Pro převody doporučujeme používat profily Fogra a to verzi Coated FOGRA39 (ISO Coated v2 (ECI)) nebo starší verzi Coated FOGRA27 (ISO coated). Nikdy nepoužívejte profily typu U.S., Japan, Web, SWOP, jsou naprosto nevhodné.

V nastavení barev v předvolbách InDesignu použijte předvolbu "Univerzální evropské 3" nebo "Univerzální evropské 2" (je už min. od verze CS2).

 

 

indesign tisk 7

Další volby:

OPI - vždy vypněte všechny volby nahrazování obrazů.

Sloučení průhledností - Přednastavení - vždy "Vysoké rozlišení".

 

 

A teď už můžete kliknout na tlačítko Uložit (Tisknout - pokud je výstup nastavený na virtuální tiskárnu - Adobe PDF) a zadat kam a pod jakým názvem se má postscriptový soubor (přípona .ps) uložit. Z uloženého postscriptového souboru „vydistilujete“ pomocí Adobe Acrobat Distileru (s příslušným nastavením pro tiskové PDF) výsledný PDF soubor vhodný pro předání tiskových dat.

Export PDF z InDesignu


Jak nastavit export do tiskového PDF z InDesignu:

Pokud nemáte Adobe Acrobat Profesional (je součástí balíku Adobe Creative Suite) nebo ho nechcete používat, je možné použít přímo export do PDF z Adobe InDesignu. Doporučujeme ale použít raději tisk do PDF. V následující sérii obrázků je správné nastavení exportu pro výstup do PDF/X-1a. Jedná se o verzi CS6, ale nastavení v nižších i vyšších verzích je v podstatě stejné. V popisu jsou důležitá nastavení a další doporučení.

Vyberte menu Soubor - Exportovat.

Nabídka Exportovat: zde zadejte název souboru a vyberte složku, kam se má vytvořené PDF uložit a potom klikněte na tlačítko Uložit. Nastavte parametry exportu do PDF:

indes exp 1

 

Všeobecné:

Přednastavení Adobe PDF - vyberte volbu - PDF/X-1a:2001. Pokud není (starší verze) nechte jak je.

Standard - také - PDF/X-1a:2001

Kompatibilita - nastavte - Acrobat 4 (PDF 1.3) - už by tam měla být nastavena - povinná pro standard PDF/X-1a:2001.

 

 
indes exp 2

 

Komprese:

Nastavte podle potřeby (doporučené hodnoty podle obrázku). Pokud máte obrázky ve správném rozlišení už při sazbě, můžete převzorkování vypnout. Komprese může být také ZIP - bezztrátová - kvalitnější, ale větší velikost souboru PDF. Volby jsou stejné jako v Adobe Distilleru.

 

 
indes exp 3

 

Značky a spadávky:

Ořezové značky - zapnout, ostatní značky vypnout - nejsou potřeba.

Posun - nastavit minimálně stejnou hodnotu jako u spadávky nebo o trochu větší (aby ořezové značky nezasahovaly do spadávky). Zde je spadávka 3 mm a posun ořezových značek 4 mm.

Spadávka a popis - zapnout - Použít nastavení spadávky z dokumentu - pokud máte správně nadefinovanou hodnotu spadávky už při tvorbě dokumentu. Jinak volbu nezaškrtávejte a nastavte požadovanou hodnotu (doporučujeme všechny strany 3 mm). Zde nastavená spadávka nevadí i když dokument žádnou nepotřebuje (není na spadávku).

 

 
indes exp 4

 

Výstup:

Nastavte podle obrázku. Vlastní možnosti zde závisí na nastavení barev už v předvolbách InDesignu. Pro převody doporučujeme používat profily Fogra a to Coated FOGRA39 (ISO Coated v2 (ECI)) nebo Coated FOGRA27 (starší verze ISO coated). Nikdy nepoužívejte profily typu U.S., Japan, Web, SWOP, jsou naprosto nevhodné.

V nastavení barev v předvolbách InDesignu použijte předvolbu "Univerzální evropské 3" nebo starší "Univerzální evropské 2"  (je už min. od verze CS2).

 

 
indes exp 5

 

Další volby:

Zde je vše podřízeno standardu PDF/X-1a:2001 a nejde zde nastavit téměř nic. Zadejte podle obrázku.

Sloučení průhledností - Přednastavení - Vysoké rozlišení

 

 
indes exp 6

 

Zabezpečení:

Je ve standardu PDF/X-1a:2001 zakázáno a tak zde nic nastavit nejde.

 

 
indes exp 7

 

Přehled:

Pouze informace o nastavených volbách v předchozích záložkách.

 

 

A teď už můžete kliknout na tlačítko Exportovat.

Podkategorie

Výsekové formy UD

Katalog výsekových forem UD na prezentační desky

Výsekové formy UT

Katalog výsekových forem UT na papírové tašky

vratnice 2015vratnice 2015 3uni let 29am 300x200UNIPRESS barak leteckylaminace SagitaMBO falcování
 

Vytiskneme

 • časopisy, knihy, výroční zprávy,
 • letáky, skládačky, pohledy,
 • prezentační desky,
 • potištěné obálky, hlavičkové papíry,
 • vizitky, kalendáře, šanony,
 • papírové tašky, krabice,
 • obaly, poutače a mnoho dalších...

Nabízíme v Unipressu

 • ofsetový tisk do formátu B1
 • tisk konvenčními barvami
 • in-line disperzní laky
 • tisk technologií klasických UV barev
 • in-line lakování UV laky
 • široké možnosti efektových laků
 • digitální tisk
 • ražba kovovými fóliemi, hologramy
 • slepotisk
 • výseky, perforace
 • číslování
 • laminace lesklá, matná, strukturovaná
 • lakování plošné i parciální
 • UV laky a efektové drip-off laky
 • šití drátem na stříšku i s očky
 • lepení a šití brožur
 • zavěšování do spirály
 • práce na univerzálním lepicím stroji
 • příprava tiskových forem - CTP
 • grafické zpracování v našem DTP studiu
 

Nabízíme v Unipressu

 • ofsetový tisk do formátu B1
 • tisk konvenčními barvami
 • možnost in-line disperzní laky
 • tisk technologií klasických UV barev
 • možnost in-line lakování UV laky
 • široké možnosti efektových laků
 • digitální tisk - HP Indigo Press 3050
 • ražba kovovými fóliemi, hologramy
 • slepotisk
 • výseky, perforace
 • číslování
 • laminace lesklá, matná, strukturovaná
 • lakování plošné i parciální
 • UV laky a efektové drip-off laky
 • šití drátem na stříšku i s očky
 • lepení a šití brožur
 • zavěšování do spirály
 • práce na univerzálním lepicím stroji
 • příprava tiskových forem - CTP
 • grafické zpracování v našem DTP studiu
 

UNIPRESS

spol. s r. o.

UNIPRESS spol. s r. o.

 

Svobodova 1431

511 01 Turnov

tel.: +420 481 319 411

tel.: +420 481 319 439

 

tiskarna@unipress.cz